Alapvizsgák és eltérés alapvizsgák

Az alapvizsga előkészítése, lebonyolítása

Az alapvizsga előkészítése és a gyakorlati vizsga tárgyi feltételeinek biztosítása a képzőszervezet feladata.

Az alapvizsgát az alapképzés utolsó napját követő tizennégy napon belül kell megkezdeni. Az egyes vizsgatevékenységek között legfeljebb két nap telhet el. Ettől eltérő vizsgaidőpontot a vizsgaközpont állapíthat meg.

Amennyiben a képzési program szerint a gyakorlati képzés az elméleti résztől elkülönülten történik, az alapvizsgát az elméleti képzés befejezését követő 6 hónapon belül kell megkezdeni.

A képzésben részt vevő javítóvizsgát legfeljebb két alkalommal, a sikertelen alapvizsga napjától számított tízedik munkanapot követően, de legfeljebb az első sikertelen alapvizsgától számított három hónapon belül tehet.

A képzésben résztvevő bejelentése alapvizsgára

A képzőszervezet akkor jelenti be a képzésben résztvevőt vizsgára, ha a képzésben résztvevő:

a) hiányzása nem haladta meg az előírt mértéket,

b) a képzési programban előírt beszámolási kötelezettségét teljesítette,

c) megfelelt a képzésben részvétel feltételeinek, és

d) az előírt számonkérések és gyakorlatok követelményeit teljesítette.

A képzésben résztvevőt alapvizsgára az alapképzést végző képzőszervezet jelentheti be. A befejezett képzést követően az alapképzést végző képzőszervezet megszűnése esetén, illetve ha az alapképzést végző képzőszervezet képzési engedélyét (egyszerűsített képzési engedélyét) visszavonták, felfüggesztették vagy képzési engedélye (egyszerűsített képzési engedélye) érvényét vesztette a képzésben résztvevőt alapvizsgára egy másik képzőszervezet – aki a szóban forgó képzés végzésére engedéllyel rendelkezik – is bejelentheti, ha meggyőződött a bejelentés feltételeinek fennállásáról, vagy azokat megteremtette.

A képzésben résztvevő az elektronikus vizsgabejelentő felületen, vagy a Vizsgabejelentő nyomtatványon jelenthető be alapvizsgára. A kitöltött Vizsgabejelentőt a vizsgaközpont Vizsgaszervezési Irodájának címezve személyesen ügyfélfogadási időben a vizsgaközpont Vizsgaszervezési Iroda Ügyfélszolgálatán lehet leadni, vagy postai úton a vizsgaközpont címre megküldeni.

A Vizsgabejelentőhöz csatolni kell a vizsgadíj befizetési bizonylat másolatát, illetve az elektronikus vizsgabejelentő felületen történő vizsgabejelentésnél a vizsgadíj befizetési bizonylat másolatát – a bejelentés számára hivatkozás mellett - a vizsgaközpontnak külön meg kell küldeni.

Az alapképzést követő első alapvizsga esetében a képzőszervezet a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 10. munkanapig a vizsgázók névsoráról és adatairól szóló tájékoztatót küld – az Előzetes tájékoztató alapvizsga előkészítésről nyomtatványon – a vizsgaközpontnak. Ezt követően a képzőszervezet a vizsgabejelentéseket a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 2. munkanapig megküldi a vizsgaközpontnak. Tájékoztató hiányában a vizsgabejelentésnek a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 10. munkanapig kell beérkeznie a vizsgaközpontba, a vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapon belül vizsgaidőpont nem jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhető. A vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapot követően a bejelentéssel kapcsolatban változtatásra és a vizsga törlésére nincs lehetőség.

Sikertelen vagy elmulasztott alapvizsga esetén a pót- és javítóvizsgák bejelentése az alapvizsgára történő bejelentés szerint történik.

Alapvizsgára bocsátás és bejelentés feltételeinek ellenőrzése

 

Vizsgabejelentést csak valós igény esetén, pontos adatokkal kezdeményezzenek.

 

Amennyiben a vizsgabejelentés hiányos - adathiány, vizsgadíj megfizetése elmaradt vagy nem igazolt -, a vizsgaközpont a hiány pótlásáig vizsgaidőpontot nem jelöl ki. A hiányt a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig pótolni kell. Ha a határidőig a hiány nem kerül pótlásra, a vizsgabejelentés törlésre kerül.

A képzésben résztvevő alapvizsgára bejelentésének feltételeit a vizsgaközpont szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Szükség esetén ellenőrzéseinek eredményeiről a hatóságot tájékoztatja.

Vizsgahelyszín és vizsgaidőpont kijelölése

A vizsgák helyszínét és időpontját - az Előzetes tájékoztató alapvizsga előkészítésről nyomtatványon, a Vizsgabejelentő nyomtatványon vagy az elektronikus vizsgabejelentő felületen megadott tervezett helyszín és időpont, valamint a körülmények figyelembevételével - a vizsgaközpont jelöli ki.

A vizsgaközpont a vizsgák helyszínéről, időpontjáról a vizsga bejelentőjét és a hatóságot Vizsga-visszaigazolás mailben értesíti.

Az alapvizsga okmányai

Az alapvizsgáról Alapvizsga jegyzőkönyv kerül kiállításra. A sikeres alapvizsgáról Alapvizsga vizsgaigazolás kerül kiállításra.