Időszakos vizsgák

Az időszakos vizsga előkészítése

Az időszakos vizsga szervezésére a regisztrált szervezet jogosult. Az időszakos vizsgát a munkavállalók vizsgáinak érvényességi idején belül kell megszervezni.

A munkavállaló a sikertelen, vagy az igazolatlanul elmulasztott vizsga napjától számított 5. munkanap után, de - az alapvizsga érvényességét meg nem haladó időben - legfeljebb hat hónapon belül pótolhatja az igazolatlanul elmulasztott vizsgát, vagy 2 alkalommal tehet javítóvizsgát.

A munkavállaló bejelentése időszakos vizsgára

A munkavállalót időszakos vizsgára az a regisztrált szervezet jelentheti be, amely az oktatási ütemtervében az időszakos oktatásoknál és az időszakos vizsgáknál a munkavállalót figyelembe vette. A regisztrált szervezet megszűnése esetén, illetve ha a regisztrált szervezet oktatásszervezési regisztrációját visszavonták, felfüggesztették vagy oktatásszervezési regisztrációja érvényét vesztette a munkavállalót időszakos vizsgára az újonnan megbízott regisztrált szervezet is bejelentheti, ha meggyőződött a bejelentés feltételeinek fennállásáról, vagy azokat megteremtette.

Ha a munkavállaló foglalkoztatója megváltozik, a munkavállalót időszakos vizsgára az új foglalkoztatójának regisztrált szervezete is bejelentheti, ha meggyőződött a bejelentés feltételeinek fennállásáról, vagy azokat megteremtette.

A munkavállaló az elektronikus vizsgabejelentő felületen, vagy a Vizsgabejelentő nyomtatványon jelenthető be időszakos vizsgára. A kitöltött Vizsgabejelentőt a vizsgaközpont Vizsgaszervezési Irodájának címezve személyesen ügyfélfogadási időben a vizsgaközpont Vizsgaszervezési Iroda Ügyfélszolgálatán lehet leadni, vagy postai úton a vizsgaközpont címre megküldeni.

A Vizsgabejelentőhöz csatolni kell a vizsgadíj befizetési bizonylat másolatát, illetve az elektronikus vizsgabejelentő felületen történő vizsgabejelentésnél a vizsgadíj befizetési bizonylat másolatát – a bejelentés számára hivatkozás mellett - a vizsgaközpontnak külön meg kell küldeni.

A regisztrált szervezet az oktatási ütemtervben meghatározott időszakos vizsgáztatást - az időszakos vizsgára kötelezett munkavállalókat - a tervezett vizsganapot megelőző 10. - javítóvizsga esetében 5. - munkanapig jelenti be a vizsgaközpontnak. A vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapban - javítóvizsga esetén 4 munkanapban - vizsgaidőpont nem jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások - javítóvizsga kivételével - a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhető. A vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapot követően a bejelentéssel kapcsolatban változtatásra és a vizsga törlésére nincs lehetőség.

Ha a bejelenteni kívánt vizsgák napi vizsgaideje a napi maximális vizsgáztatási időtartamot meghaladja, a bejelentést egyszerre, de két részben kell megtenni, megjelölve a második nap vizsganap dátumát is. A két részben bejelentett vizsgák között legfeljebb 4 munkanap telhet el.

Sikertelen vagy elmulasztott időszakos vizsga esetén – az alapvizsga érvényességét meg nem haladó időben – a pót- és javítóvizsgák bejelentése az időszakos vizsgára történő bejelentés szerint történik.

Időszakos vizsgára bocsátás és bejelentés feltételeinek ellenőrzése

 

Vizsgabejelentést csak valós igény esetén, pontos adatokkal kezdeményezzenek.

 

Amennyiben a vizsgabejelentés hiányos - adathiány, vizsgadíj megfizetése elmaradt vagy nem igazolt -, a vizsgaközpont a hiány pótlásáig vizsgaidőpontot nem jelöl ki. A hiányt a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig pótolni kell. Ha a határidőig a hiány nem kerül pótlásra, a vizsgabejelentés törlésre kerül.

A munkavállaló időszakos vizsgára bejelentésének feltételeit a vizsgaközpont szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Szükség esetén ellenőrzéseinek eredményeiről a hatóságot tájékoztatja.

Vizsgahelyszín és vizsgaidőpont kijelölése

A vizsgák helyszínét és időpontját - a Vizsgabejelentő nyomtatványon vagy az elektronikus vizsgabejelentő felületen megadott tervezett helyszín és időpont, valamint a körülmények figyelembevételével - a vizsgaközpont jelöli ki.

A vizsgaközpont a vizsgák helyszínéről, időpontjáról a vizsga bejelentőjét és a hatóságot Vizsga-visszaigazolás mailben értesíti.

Az időszakos vizsgák okmányai

Az időszakos vizsgáról Időszakos vizsga jegyzőkönyv kerül kiállításra.