Soron kívüli időszakos vizsgák

A soron kívüli időszakos vizsga előkészítése

Amennyiben a balesetvizsgáló szerv az ajánlásában vagy azonnali intézkedésében, továbbá a hatóság, a vasúti társaság, vagy annak biztonsági szervezete az ellenőrzési, felügyeleti feladatainak ellátása során, vagy a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor a munkavállalónak az adott munkakör ellátásához szükséges ismereteinek hiányát állapítja meg, a hatóság a munkavállalót az ellenőrzés, vagy a vizsgálat megállapításaira tekintettel soron kívüli időszakos vizsgára kötelezheti.

Az adott munkakörből az alapvizsgák érvényességét meghaladó, de a hat évet el nem érő távollét esetében az időszakos oktatást legalább három éves oktatási időkeretnek megfelelő óraszámban kell pótolni, és a munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tenni.

A munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tennie, ha előírt időben sikertelen időszakos javítóvizsgát tett, vagy az elmulasztott időszakos vizsgát nem pótolta.

A munkavállaló a sikertelen, vagy az elmulasztott soron kívüli vizsga napjától számított 10. munkanap után, legfeljebb három hónapon belül pótolhatja az elmulasztott vizsgát, vagy 2 alkalommal tehet javítóvizsgát.

A munkavállaló bejelentése soron kívüli időszakos vizsgára

A munkavállalót soron kívüli időszakos vizsgára az a regisztrált szervezet jelentheti be, amely az oktatási ütemtervében az időszakos oktatásoknál és az időszakos vizsgáknál a munkavállalót figyelembe vette. A regisztrált szervezet megszűnése esetén, illetve ha a regisztrált szervezet oktatásszervezési regisztrációját visszavonták, felfüggesztették vagy oktatásszervezési regisztrációja érvényét vesztette a munkavállalót időszakos vizsgára az újonnan megbízott regisztrált szervezet is bejelentheti, ha meggyőződött a bejelentés feltételeinek fennállásáról, vagy azokat megteremtette.

Ha a munkavállaló foglalkoztatója megváltozik, a munkavállalót soron kívüli időszakos vizsgára az új foglalkoztatójának regisztrált szervezete is bejelentheti, ha meggyőződött a bejelentés feltételeinek fennállásáról, vagy azokat megteremtette.

A munkavállaló az elektronikus vizsgabejelentő felületen, vagy a Vizsgabejelentő nyomtatványon jelenthető be soron kívüli időszakos vizsgára. A kitöltött Vizsgabejelentőt a vizsgaközpont Vizsgaszervezési Irodájának címezve személyesen ügyfélfogadási időben a vizsgaközpont Vizsgaszervezési Iroda Ügyfélszolgálatán lehet leadni, vagy postai úton a vizsgaközpont címre megküldeni.

A Vizsgabejelentőhöz csatolni kell a vizsgadíj befizetési bizonylat másolatát, illetve az elektronikus vizsgabejelentő felületen történő vizsgabejelentésnél a vizsgadíj befizetési bizonylat másolatát – a bejelentés számára hivatkozás mellett - a vizsgaközpontnak külön meg kell küldeni.

A regisztrált szervezet a tervezett vizsganapot megelőző 10. munkanapig a vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelenti a vizsgaközpontnak. A vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapban vizsgaidőpont nem jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhető. A vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapot követően a bejelentéssel kapcsolatban változtatásra és a vizsga törlésére nincs lehetőség.

Sikertelen vagy elmulasztott soron kívüli időszakos vizsga esetén – ha az adott munkakörből a távollét a 6 évet nem éri el – a pót- és javítóvizsgák bejelentése a soron kívüli időszakos vizsgára történő bejelentés szerint történik.

Soron kívüli időszakos vizsgára bocsátás és bejelentés feltételeinek ellenőrzése

 

Vizsgabejelentést csak valós igény esetén, pontos adatokkal kezdeményezzenek.

 

Amennyiben a vizsgabejelentés hiányos - adathiány, vizsgadíj megfizetése elmaradt vagy nem igazolt -, a vizsgaközpont a hiány pótlásáig vizsgaidőpontot nem jelöl ki. A hiányt a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig pótolni kell. Ha a határidőig a hiány nem kerül pótlásra, a vizsgabejelentés törlésre kerül.

A munkavállaló soron kívüli időszakos vizsgára bejelentésének feltételeit a vizsgaközpont szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Szükség esetén ellenőrzéseinek eredményeiről a hatóságot tájékoztatja.

Vizsgahelyszín és vizsgaidőpont kijelölése

A vizsgák helyszínét és időpontját - a Vizsgabejelentő nyomtatványon vagy az elektronikus vizsgabejelentő felületen megadott tervezett helyszín és időpont, valamint a körülmények figyelembevételével - a vizsgaközpont jelöli ki.

A vizsgaközpont a vizsgák helyszínéről, időpontjáról a vizsga bejelentőjét és a hatóságot Vizsga-visszaigazolás mailben értesíti.

A soron kívüli időszakos vizsgák okmányai

A soron kívüli időszakos vizsgáról Időszakos vizsga jegyzőkönyv kerül kiállításra.